Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Mar 29, 2020

Phần 2 cuộc trò chuyện với Ts Nguyễn Mạnh Hùng, sáng lập Thái Hà Books về kinh doanh sản phẩm sách

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday and Thursday
Được sản xuất bởi KAT MEDIA

Website:...


Mar 23, 2020

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, sáng lập Thái Hà Books chia sẻ quan điểm về việc kinh doanh một sản phẩm đặc biệt: sách
-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
Được sản xuất bởi KAT MEDIA
Website: https://thequockhanhshow.com
Youtube:...


Mar 19, 2020

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám Đốc Thái Hà Books chia sẻ quan điểm về Phật giáo và kinh doanh.-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
Được sản xuất bởi KAT Media
Website: https://thequockhanhshow.com
Youtube:...


Mar 15, 2020

Tiến sĩ, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ quan điểm về nguyên nhân và giải pháp chống ngập của TPHCM.

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday and Thursday
Được sản xuất bởi KAT MEDIA

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: