Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Sep 11, 2018

Những lưu ý khi phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Marketing tại Việt Nam. Làm sao để vươn ra thế giới? Cách làm đẹp hồ sơ cá nhân để trở nên hấp dẫn trong mắt nhà tuyển dụng quốc tế? Đâu là những lĩnh vực của Marketing dự kiến thu hút nguồn...