Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Oct 30, 2019

Chuyên gia tài chính Đoàn Đức Minh với những kinh nghiệm nghiên cứu và đánh giá quản trị sẽ đưa ra được những bình luận sâu sắc hơn về sự thất bại của chuỗi nhà hàng Món Huế.