Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Aug 28, 2019

Anh Thái Phạm, nhà sáng lập cộng đồng Happy Live đầu tư và thịnh vượng phân tích về cơ hội làm giàu cho các bạn trẻ tại thị trường Việt Nam. Anh cho rằng chúng ta chỉ còn 25 năm nữa để có thể tận dụng cơ hội vàng để làm giàu. Thế hệ trẻ cần...