Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jan 29, 2021

Bối cảnh hiện tại tuy chưa thể gọi là Hậu Covid-19, nhưng chắc chắn cũng là thời điểm mà các trader phải chuẩn bị cho chính mình những phương pháp đầu tư hiệu quả, cho một giai đoạn mà truyền thông vẫn gọi là "Bình thường mới".

Quan điểm của Trader Lữ Tiên Sinh