Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Mar 1, 2021

Nhân tài chỉ có thể nở rộ trong một môi trường phù hợp với sự hỗ trợ đặc biệt. Làm sao để Việt Nam ta ngày càng thu hút nhiều cá nhân quay trở lại với Tổ Quốc để cống hiến cho sự phát triển của nước nhà chứ không còn phải nghiên cứu tại ngoại nữa? Đấu tranh cho nữ quyền ở Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn nào? Nữ quyền đâu phải là một câu chuyện viết riêng về phụ nữ, mà đó là cả một bức tranh tổng thể cần sự góp mặt của tất cả các nhân vật trong xã hội. Chúng ta cần coi đây là một vấn đề phát triển!