Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jan 29, 2021

Năm 2020, các nhà đầu tư F0 ồ ạt tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán. Nhiều nhà đầu tư kiếm được những khoản lợi nhuận rủng rỉnh đến từ kênh đầu tư này. Nhưng cũng không ít nhà đầu tư bị thua lỗ nặng nề. Vậy nguyên nhân do đâu?