Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jul 18, 2018

Nguyễn Kim, một thương hiệu bán lẻ điện máy tiên phong một thời đang gặp khó. Vì sao? Cùng tìm hiểu nguyên nhân với quan điểm của anh Trần Xuân Hải, chuyên gia huấn luyện thiết kế doanh nghiệp, trước đây từng là một nhà phân phối của Nguyễn Kim.