Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jul 23, 2018

Người ta khởi nghiệp vì nhiều nguyên nhân, trong số đó là bất mãn với sếp và tách ra mở công ty riêng. Mỗi người có một sự lựa chọn, nhưng nhìn vào bức tranh chung của thị trường nhân lực Việt Nam, sẽ có đôi điều suy ngẫm dành cho những ông chủ doanh nghiệp khi mất người tài. Nếu là một ngôi sao trong tổ chức, khi có bất đồng với cấp trên, với môi trường làm việc, với triết lý hoạt động, bạn chọn chia tay hay hợp lực? 

Khách mời bình luận: Trần Xuân Hải, Founder Missionizer, Chuyên gia huấn luyện thiết kế doanh nghiệp