Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Mar 30, 2020

Quan điểm của Ts Hồ Đắc Nguyên Ngã, Assistant Professor of Marketing, San Francisco State University về digital marketing.

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday and Thursday
Được sản xuất bởi KAT MEDIA

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: The QUOC KHANH SHOW
Liên hệ sản xuất qua email: quockhanh.tran@katmedia.vn

-----------------------------------
Cùng đơn vị sản xuất:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40.com

#tqks, #thequockhanhshow, #katmedia