Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Mar 29, 2020

Phần 2 cuộc trò chuyện với Ts Nguyễn Mạnh Hùng, sáng lập Thái Hà Books về kinh doanh sản phẩm sách

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday and Thursday
Được sản xuất bởi KAT MEDIA

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: The QUOC KHANH SHOW
Liên hệ sản xuất qua email: quockhanh.tran@katmedia.vn

-----------------------------------
Cùng đơn vị sản xuất:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40.com

#tqks, #thequockhanhshow, #katmedia #book