Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Mar 18, 2020

Here are some advice I wish somebody had told me when I was young. If you like more videos of me speaking in English, please let me know by pressing like and commenting below. Press CC for subtitles if you find any difficulties hearing me. Since I am no English expert or such, please bare with me if there are any pronunciation or grammar mistakes. Thank you so much! Đây là những lời khuyên mà mình ước có ai đó nói với mình lúc còn trẻ. Nếu bạn muốn xem nhiều video mình nói tiếng Anh thì hãy like và comment phía dưới nhé. Nhấn CC để xem phụ đề nếu bạn cảm thấy khó khăn khi nghe mình nói. Vì mình không phải là một chuyên gia Tiếng Anh hay gì cả nên xin bạn bỏ qua nếu có lỗi phát âm hay ngữ pháp. Cảm ơn bạn! ----------------------------------- The Quoc Khanh Show Được sản xuất bởi KAT Media Website: https://thequockhanhshow.com Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow Fanpage: facebook.com/thequockhanhshow Liên hệ sản xuất qua email: quockhanh.tran@katmedia.vn