Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Mar 15, 2020

Tiến sĩ, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ quan điểm về nguyên nhân và giải pháp chống ngập của TPHCM.

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday and Thursday
Được sản xuất bởi KAT MEDIA

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: The QUOC KHANH SHOW
Liên hệ sản xuất qua email: quockhanh.tran@katmedia.vn

-----------------------------------
Cùng đơn vị sản xuất:
Chuyển Động 4.0youtube.com/chuyendong40.com