Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Feb 25, 2020

Đầu năm 2020, rất nhiều sự kiện đặc biệt như mâu thuẫn trung đông, cuộc luận tội Tổng thống Mỹ, virus Corona, … tất cả những sự kiện trên đều ảnh hưởng ít nhiều đến thị trường kinh tế, vậy chúng ta nên đầu tư gì trong thời buổi bùng nổ hiện nay?