Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Feb 21, 2020

Tết ta là tết cổ truyền của dân tộc, là thời gian sau một năm làm việc vất vả, theo lẽ thường, ai cũng muốn được nghỉ ngơi và đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng lại có những tranh cãi về việc bỏ hoặc hợp Tết ta với Tết tây, sẽ như thế nào nếu chuyện này xảy ra? #bohaygiutetta #Tet #thequockhanhshow