Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Feb 20, 2020

Lập trình Quỹ Đạo Cuộc Đời là một tựa sách của tác giả 9x, đem đến cho bạn những hệ tư duy khiến bạn hiểu vấn đề một cách tường tận qua những ví dụ và lập luận logic. Bạn có cơ hội được đi sâu khám phá bản chất của mọi hành vi.