Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jan 15, 2020

Mọi chuyện sẽ thay đổi trong thập kỷ mới. Khi mà chúng ta có càng lúc càng nhiều kênh đầu tư tài chính và chúng ta cũng có càng lúc càng nhiều cơ hội để học, tri thức ở khắp mọi nơi. Vậy năm 2020 - chúng ta sẽ chạm ngõ những cơ hội đầu tư nào?