Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jan 3, 2020

Sau một chặn thời gian dài đã trôi qua, chúng ta nên tổng kết lại trong thời gian qua chúng ta đã có và đã mất gì? Lúc đó chúng ta sẽ đưa ra được những định hướng khách quan hơn cho đoạn đường sắp tới.