Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jan 2, 2020

Từ nhỏ chúng ta đã nghe bố mẹ hay người lớn nhắc đến việc noi gương những người giỏi, thành công, hay chỉ là đứa bạn học giỏi trong lớp. Vậy ngay chính lúc này chúng ta nên noi gương ai? Ai mới thực sự là tấm gương để chúng ta noi theo?