Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jan 2, 2020

Có những tình huống trong cuộc sống làm chúng ta phải nói dối, nói dối để không “mất lòng” người đối diện, nói dối để cho qua một vấn đề khó đề cập. Vô vàng những lời nói dối, dù là che lấp đi sự thật mất lòng thì đâu là lời nói dối nguy hiểm nhất đối với bạn?