Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jan 2, 2020

Bạn đang có ý định đi du học, đang đi du học hoặc đã đi du học và có ý định về nước để khởi nghiệp. Đừng ngừng ngại việc trở về, vì cho dù như thế nào đi chăng nữa, làm một hay những thứ tuyệt vời ở quê hương thì sẽ có ý nghĩa hơn là nơi “đất khách quê người”.