Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jan 2, 2020

Có một suy nghĩ mà "người bán" lẫn "người mua" luôn bị ảnh hưởng đó chính là "giá rẻ". Người mua thì thích mua được sản phẩm giá rẻ, người bán thì muốn bán giá rẻ để bán được nhiều sản phẩm. Nhưng tư duy đó đang dần làm ảnh hưởng và phá giá cả một thị trường.