Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Dec 9, 2019

Số lượng sách mà chúng ta đã đọc thì chưa chắc là chất lượng bằng những quyển sách chúng ta chọn lọc và ưu tiên đọc những nội dung mật thiết với cuộc sống của chúng ta. Để ý nhiều hơn đến tác giả của quyển sách mà chúng ta đã chọn, vì đâu đó cuộc đời của tác giả cũng ảnh hưởng đến nội dung mà người đó viết.