Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Dec 9, 2019

Đường đời như một chặng Marathon, mỗi người đều có nhịp chạy riêng của mình, có người thì chạy rất nhanh nhưng có người thì chạy theo từng nhịp để giữ sức cho chặng đường phía trước. Đừng tốn quá nhiều thời gian vào việc mà bạn cảm thấy miễn cưỡng mà hãy làm việc bạn thực sự muốn vì chính bạn là người tạo ra con đường cho chính mình.