Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Dec 9, 2019

Mỗi người chúng ta đều có riêng cho mình những người thầy trong cuộc sống, từ học tập đến công việc và đời sống, đâu đó xuất hiện hình bóng những người đã giúp đỡ, hướng dẫn và đưa ra những lời khuyên giúp chúng ta vượt qua từng giai đoạn trong đời. Nhưng có một người thầy mà chúng ta rất hay lãng quên?