Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Dec 9, 2019

Tiếng anh hiện nay là một trong những yếu tố cần thiết để tiếp cận và làm việc được với những doanh nghiệp. Để pháp âm chuẩn và khắc phục Pronunciation, chúng ta nên làm thế nào? Đâu là công cụ hiệu quả hiện nay? Liệu chúng ta đã nạp đủ kiến thức để phát triển vốn ngôn ngữ của bản thân?