Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Dec 9, 2019

Sau khi thông tin về 39 nạn nhân chết trong 1 chiếc container tại Anh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội thì cũng có rất nhiều bình luận về vấn đề này. Tất cả 39 người đều là người Việt Nam? Lí do gì để những người "vượt biên" đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống? Trách nhiệm thực sự thuộc về ai trong vấn đề này?