Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Dec 9, 2019

Bình luận câu chuyện xoay quanh Nadiem Makarim - Nhà đồng sáng lập Gojek, đối thủ cạnh tranh của Grab tại thị trường Indonesia nói riêng và Đông Nam Á nói chung.