Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Nov 21, 2018

Thầy cô nên dạy điều gì ở trường? Triết lý giáo dục nên tập trung vào đâu? Quan điểm của chị Ngô Phương Thảo, Founder/CEO Anbooks về câu chuyện giáo dục và người thầy của cuộc đời.