Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Sep 11, 2018

Những lưu ý khi phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Marketing tại Việt Nam. Làm sao để vươn ra thế giới? Cách làm đẹp hồ sơ cá nhân để trở nên hấp dẫn trong mắt nhà tuyển dụng quốc tế? Đâu là những lĩnh vực của Marketing dự kiến thu hút nguồn nhân lực trong thời gian tới? Quan điểm của Nguyễn Việt Dũng, Chuyên gia tư vấn & đào tạo Marketing. Hiện là trưởng biên tập (Managing Editor) của WhatElse - ấn phẩm thường kỳ về sáng tạo ứng dụng trong kinh doanh.