Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Nov 10, 2020

Điểm qua những tin tức đáng chú ý trong tuần tới. Bình luận chuyên sâu về câu chuyện ông Biden đắc cử. Và cuối cùng là chuyên mục TUẦN NÀY TRADE gì?