Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Nov 4, 2020

[TQKS] Trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ: Traders cần lưu ý gì? | The Quoc Khanh Show Trump hay Biden - ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ không quá quan trọng! Quan trọng bạn sẽ sử dụng những tin tức này để trading như thế nào? Khách mời: anh Lò Tuấn Anh - Nhà đầu tư chuyên nghiệp