Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jul 30, 2020

Giới thiệu về nền tảng giao dịch các sản phẩm tài chính quốc tế XM Dành cho các bạn quan tâm đến việc đầu tư, tìm hiểu về sàn XM: https://bit.ly/2BaN1Z2

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for production: quockhanh.tran@katmedia.vn

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: https://facebook.com/thequockhanhshow
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/the-quoc-khanh-show/id1419543831
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8

-----------------------------------
Our next program:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40

#tqks #thequockhanhshow #katmedia #vlog #talkshow #livestream #thebookstory