Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jul 30, 2020

Đâu là chiến lược đầu tư dài hạn vào cổ phiếu Mỹ. Liệu có khác với thị trường Việt Nam. Đăng ký giao dịch tại ETORO: https://etoro.tw/3hmlinz

 

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for production: quockhanh.tran@katmedia.vn

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: https://facebook.com/thequockhanhshow
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/the-quoc-khanh-show/id1419543831
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8

-----------------------------------
Our next program:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40

#tqks #thequockhanhshow #katmedia #vlog #talkshow #livestream #thebookstory