Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jul 30, 2020

Mua cổ phiếu Mỹ thông qua các sàn trung gian sẽ phải tốn thêm 1 số chi phí. Tuy nhiên, bằng cách chọn các sàn giao dịch có phụ thu thấp, thậm chí 0% phí hoa hồng có thể giúp tiết giảm cá chi phí trung gian.

Đăng ký giao dịch tại ETORO: https://etoro.tw/2VVD9t8

 

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for production: quockhanh.tran@katmedia.vn

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: https://facebook.com/thequockhanhshow
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/the-quoc-khanh-show/id1419543831
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8

-----------------------------------
Our next program:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40

#tqks #thequockhanhshow #katmedia #vlog #talkshow #livestream #thebookstory